รองเท้าคอมแบท หูตาไก่

Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนัง Black US พื้นรถถัง
รหัสสินค้า BUS
ราคา 2100 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนัง Black US สูง 10" พื้นรถถัง 
รหัสสินค้า BUS10
ราคา 2300 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท ทรง US พื้นรถถัง
(หนังรูขน/หนังมัน)
รหัสสินค้า US
ราคา 1800/2200 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หัวเหลี่ยม หนังรูขน พื้นโฟม
รหัสสินค้า UBF
ราคา 1600 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หัวเหลี่ยม หนังมัน พื้นโฟม
รหัสสินค้า UBPF
ราคา 2000 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท นตท. หัวเหลี่ยม มีซับ
หนังรูขน พื้นยาง
รหัสสินค้า UB
ราคา 1600 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบทนตท. หัวเหลี่ยม มีซับ             
หนังมัน พื้นยาง
รหัสสินค้า UBP
ราคา 2000 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท นตท. หัวเหลี่ยม ไม่มีซับ       
หนังรูขน พื้นยาง
รหัสสินค้า -
ราคา 1400 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หัวต่อ นรต. ทรงหัวเหลี่ยม   
หนังรูขน พื้นยาง/พื้นโฟม
รหัสสินค้า UB หัวต่อ
ราคา 1600 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หัวต่อ นรต. ทรงหัวเหลี่ยม   
หนังมัน พื้นยาง/พื้นโฟม
รหัสสินค้า UBP หัวต่อ
ราคา 2000 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท ทรง US10 สั่งตัด สูง 10"           
หูตาไก่ 10 รู หนังรูขน/หนังนิ่มทรง
รหัสสินค้า US10
ราคา 2200 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท ทรง US สั่งตัด สูง 10"               
หูตาไก่ 10 รู หนังมัน
รหัสสินค้า USP10
ราคา 2500 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
สั่งตัดคอมแบท หัวต่อ  หัวเหลี่ยม
หนังมัน พื้นรถถัง 
รหัสสินค้า CBR
ราคา 2200 บาท

รองเท้าคอมแบท หูรูเหล็ก/หูเกี่ยวเหล็ก/Speed lace

Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท US หนังรูขน หูเกี่ยวรูเหล็ก
รหัสสินค้า USS
ราคา 2000 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท US หนังมัน หูเกี่ยวรูเหล็ก
รหัสสินค้า USPS
ราคา 2400 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนัง Black US 9" หูเกี่ยวรูเหล็ก
รหัสสินค้า BUSS
ราคา 2300 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนัง Black US 10"                   
หูเกี่ยวรูเหล็ก
รหัสสินค้า BUSS10
ราคา 2500 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
โรเสิร์ทอัลตาม่า
รหัสสินค้า -
ราคา 2500 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท สูง 10" หนังมัน หูตาไก่ 8 รู   
ลิ้นเป็ด ลิ้นเย็บติด 3 รูล่าง พื้นรถถัง
รหัสสินค้า USP2
ราคา 2300 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท สูง 9" หนังมัน หูตาไก่ 8 รู     
ลิ้นเป็ด ลิ้นเย็บติด 3 รูล่าง พื้นรถถัง
รหัสสินค้า US2
ราคา 1800 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท สูง 10" หนังมัน หูรูเหล็ก 7 รูล่าง
รูบนสุดตาไก่ ลิ้นเป็ด ลิ้นเย็บติด 3 รูล่าง
พื้นเบา
รหัสสินค้า USPS2
ราคา 2300 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบทจังเกิ้ล สูง 9.5" หนังมัน
หูตาไก่ 8 รู ลิ้นผ้า พื้นยางเบา
รหัสสินค้า USJD
ราคา 1700 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท สูง 10" หนังมัน หูรูเหล็ก 7 รูล่าง
รูบนสุดตาไก่ ลิ้นเป็ด ลิ้นเย็บติด 3 รูล่าง
พื้นยางเบา
รหัสสินค้า USDS2
ราคา 2200 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนังรูขน ขอบนวมไม่เต็ม       
พื้นครอบลายอส. PU
รหัสสินค้า USR
ราคา 1800 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนังรูขน ขอบนวมไม่เต็ม       
พื้นยางเบา
รหัสสินค้า USD
ราคา 1680 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนังรูขน ขอบเปลือย ไม่มีซับ
พื้นอส.ยางดิบ
รหัสสินค้า CBH
ราคา 900 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท หนังรูขน ขอบเปลือย ไม่มีซับ
พื้น 499
รหัสสินค้า CBA
ราคา 1000 บาท
Odoo - Sample 1 for three columns
คอมแบท รปภ. หนังท้อง ขอบเปลือย     
ไม่มีซับ พื้น 499
รหัสสินค้า CBS
ราคา 800 บาท